Komunikācijas stratēģija digitālajā laikmetā

Digitālo instrumentu un platformu ienākšana mūsu ikdienā nozīmīgi maina saziņu, patēriņu, ekonomiku, biznesu, mediju vidi un kultūru. Būtiskas izmaiņas skar arī mārketingu, zīmolu veidošanu un komerciālo komunikāciju: pieaug izaicinājumu un jaunu iespēju skaits, paliekošu rezultātu kļūst arvien grūtāk sasniegt ar īstermiņa pieejām, palielinās komunikācijas loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

Sešās nodarbībās lūkosim, ko uzņēmumi var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas aroda aģentūrās (Account Planning), kā informācijas pārpilnības laikmetā plānot un realizēt efektīvas integrētas komunikācijas kampaņas un kā veidot sadarbību ar partneriem jūsu plānu izstrādē un realizācijā. Līdzās tam analizēsim pēdējo gadu veiksmīgākās kampaņu piemērizpētes, dalīsimies ar savu pieredzi un diskutēsim par redzēto un apgūto.

 

Kam kurss ir paredzēts?

Uzņēmumu zīmolu vadītājiem un mārketinga speciālistiem, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar komunikāciju stratēģijas izstrādi un realizāciju ciešā sadarbībā ar radošo nozaru apakšuzņēmējiem un piegādātājiem. Uzņēmumiem, kuru biznesa modelī nozīmīga loma ir komunikācijai.

Vietu skaits

Ne vairāk kā 24. Ne mazāk kā 12.

Prasības

Pieredze. Ne mazāk kā 3-5 gadu pieredze marketingā vai radošas komunikācijas arodos.

Līdzdalība. Līdzās lekcijām un prezentācijām nozīmīga nodarbību daļa būs veltīta diskusijām auditorijā un praktisku uzdevumu veikšanai grupās.

Angļu valoda. Lielākā daļa no piemērizpētēm un daļa no materiāliem būs angļu valodā (teksti, video, instrumenti). Līdzās tam kursa gaitā būs jāizlasa un gatavojoties apspriešanai jāizkonspektē viena no pēdējo gadu aktuālajām grāmatām angļu valodā.

Dažādība. Ne vairāk kā 2 cilvēki no viena uzņēmuma.

Vēl viss var mainīties – kursa saturs, ilgums, izmaksas u.c.

(#1) Stratēģija un komunikācija

1. Stratēģija

Kursa ievads. Organizācija.

Kas ir stratēģija? Stratēģijas vēsture. Stratēģija vs. taktika. Laba stratēģija un slikta stratēģija. Stratēģija un lēmumu pieņemšana augstas neskaidrības apstākļos. Prognozēšana. Stratēģijas loma efektīvas komunikācijas plānošanā un realizācijā. Stratēģiska komunikācija vs. komunikācijas stratēģiskā plānošana.

2. Mārketinga komunikācija šodien un rīt

Nozīmīgākās izmaiņas un tendences. Dinamiski mainīgā mediju un digitālo platformu vide. Konsekvences, izaicinājumi un iespējas māketingā, komunikācijā un zīmolu veidošanā. Vērtības radīšana vs. pieredzes veidošana vs. rīcības maiņa. Stāsti, stāstniecība un narratīvi. Stāstniecība interaktivitātes un tīklu laikmetā. Stratēģiskā komunikācija vs. komunikācijas stratēģiskā plānošana. Vairāku raksturīgu piemēru analīze.

 

(#2) Komunikācijas stratēģiskā plānošana: pamati, auditorija, rīcības maiņa

1. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas pamati. Auditorija un rīcības maiņa.

Komunikācijas stratēģiskās plānošanas (Account Planning) vēsture. Komunikācijas stratēģis, stratēģa lomas un kompetences. Komunikācijas stratēģijas izstrādes process (galvenie posmi). Uzdevums aģentūrai (Agency Brief and Briefing) un uzdevums radošajai grupai (Creative Brief), tā veidošana un specifika digitālajā vidē.

Sabiedrība, auditorija, mērķa grupa. Segmentācija. Lielās atziņas (Insights), to veidi. Izvēles un rīcības modeļi. Attieksme vs. rīcība. Izmaiņas, to vadība. Individuālās vs. sociālās izvēles un rīcības, to maiņa. Pētījumi, to veidi un pielietojums kampaņu izstrādē un radošā darba attīstībā. Pētījumi vs. komunikāciju stratēģu pieejas. Dizaina domāšanas metodes.

2. Piemērizpētes un diskusija:

par vairākām aktuālākajām vai pēdējos gados balvām bagātākākajām kampaņām. Fokuss – stratēģijas lomas, jauno pieeju un veiksmes faktoru identificēšanu.

 

(#3) Komunikācijas stratēģiskā plānošana II

1. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas process

Komunikācijas stratēģijas izstrādes process (detalizēti): process, pieejas, tehnikas. Instrumenti un modeļi, to loma, pielietojums un ierobežojumi. Ekonomikas, kultūras, sociālo tendenču un konkurences dinamikas izpratne, saistība ar radošo uzdevumu. Komunikācijas lomas definēšana, tās saistība ar biznesa mērķiem un izaicinājumiem. Radošā uzdevuma izveide.

 2. Praktisks darbs grupās un diskusija (2h):

Praktiska biznesa mērķu saistīšanai ar komunikāciju lomu un darba uzdevuma definēšana vienam produktam vai pakalpojumam.

 

(#4) Integrētās kampaņas

1. “Ikviena kampaņa mūsdienās – integrētā kampaņa”

Pastāvīgais darbs vs. kampaņas. Integrācijas līmeņi. Kampaņas arhitektūra. Galvenā ziņa vs. vēstījumu sistēma vs. RTB. “Perfektais pieteikums” vs. alternatīvās pieejas. Kanālu stratēģijas un mediju izvēles pamatprincipi. Saskarsmes punkti, izvēles kartes veidošana, kontekstuālā plānošana. Dažādo elementu loma. PR stratēģijas un lomas. Viralitāte. Laba kampaņa vs. izcila kampaņa. Efektīva kampaņa. Kas tās raksturo?

2. Piemērizpētes (Case Studies) un diskusija:

Pēdējo gadu veiksmīgāko integrēto kampaņu (Cannes Lions, Webby Awards) un globālo efektivitātes balvu (APGs, EFFIE’s ) ieguvēju piemēri. Fokuss uz dažādo kampaņas elementu un uz jauno (digitālo, interaktīvo) iespēju integrēšanu un uz klasisko (video, vides reklāma, PR) mainīgo lomu.

 

(#5) Zīmolvedība

1. “Zīmoli un zīmolvedība”

Kas ir/nav zīmols? Zīmols vs. identitāte. Zīmola loma. Zīmola pozicionējums un platforma. Zīmola personība un vērtības. Zīmola arhitektūra. Zīmolu portfeļi. Idejus sistēma, vēstījumi, stāstniecība. Tendences, nozīmīgākās jaunās zīmolvedības idejas un metodes, to iespējas un ierobežojumi (kultūrzīmoli, kustības)

2. Darba sesija (workshop):

Zīmola elementu, arhitektūras, pozicionējuma un izmantoto tehniku identifikācija.

 

(#6) Sadarbība. Būt izcilam klientam

1. Efektīva sadarbība ar radošajiem partneriem

Radošais process, efektīva radošā darba priekšnosacījumi. Aģentūras, radošās vienības un profesionālo pakalpojumu (PSF) sniedzēji – to veidi, pieejas un iespējamās lomas. Partneru izvēle, sadarbības organizācija un vadība. Alianšu vadība. Marketinga vai zīmola vadītāja/pasūtītāja loma vs. stratēģa loma.

Radošā darba izvērtēšana ideju/koncepciju attīstībai un uzlabošanai – pamatprincipi, dažādi vērtēšanas līmeņi. Izpētes loma un riski. Atsevišķas izvērtēšanas tehnikas, to pielietojums piemēru analīzē auditorijā (diskusija par piemēriem).

2. Būt marketinga/komunikācijas profesionālim

Meistarība un izcilība. Profesionalitāte, personiskā profesionālā izaugsme un tās loma komunikācijas, radošajos un marketinga arodos. Marketinga komunikācijas profesionāļa kompetences, to attīstība. Personiskā informācijas sistēma, instrumentu komplekts, modeļi. Pētniecības loma. Avoti tālākai izpētei.

Noslēgums. Kursa galveno ideju un atziņu kopsavilkums. Noslēguma diskusija. Novērtējums.

 

Informācija par kursu

Meistarklase
24 ak. stundas (6 nodarbības)
Drīzumā
1x nedēļā, 16:30 - 20:00

Pasniedzējs

Cena

EUR 471,90 (EUR 390.00 + PVN EUR 81.90)
MIMXII