Komunikācijas stratēģiskā plānošana

Digitālo instrumentu un platformu ienākšana mūsu ikdienā nozīmīgi maina saziņu, patēriņu, ekonomiku, biznesu, mediju vidi un kultūru. Mēs dzīvojam informācijas pārpilnības un pieaugošas mediju kanālu fragmentācijas laikā, kur paliekošu rezultātu sasniegšana ar īstermiņa pieejām kļūst arvien grūtāka vai pat vairs nav iespējama. Būtiskas izmaiņas skar arī mārketingu, zīmolu veidošanu un komerciālo komunikāciju – turpina pieaugt izaicinājumu un jaunu iespēju skaits, palielinās kā stratēģijas, tā arī tālredzīgas, stratēģiskas komunikācijas loma.

Sešās nodarbībās lūkosim, ko uzņēmumi un organizācijas var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas aroda (Account Planning), kā informācijas pārpilnības situācijā plānot un realizēt efektīvas integrētas komunikācijas kampaņas un kā veidot sadarbību ar partneriem jūsu plānu izstrādē un realizācijā. Līdzās tam analizēsim pēdējo gadu veiksmīgākās kampaņu piemērizpētes, dalīsimies ar savu pieredzi un diskutēsim par redzēto un apgūto.

 

Kam kurss ir paredzēts?

Uzņēmumu zīmolu vadītājiem un mārketinga speciālistiem, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar komunikāciju stratēģijas izstrādi un realizāciju ciešā sadarbībā ar radošo nozaru apakšuzņēmējiem un piegādātājiem. Uzņēmumiem, kuru biznesa modelī nozīmīga loma ir komunikācijai.

Vietu skaits

Ne vairāk kā 24. Ne mazāk kā 16.

Prasības

Pieredze. Ne mazāk kā 3-5 gadu pieredze marketingā vai radošas komunikācijas arodos.

Līdzdalība. Līdzās lekcijām un prezentācijām nozīmīga nodarbību daļa būs veltīta diskusijām auditorijā un praktisku uzdevumu veikšanai grupās.

Angļu valoda. Lielākā daļa no piemērizpētēm un daļa no materiāliem būs angļu valodā (teksti, video, instrumenti).

Dažādība. Ne vairāk kā 2 cilvēki no viena uzņēmuma.

Norises vieta

Vietu precizēsim neilgi pirms kursu sākuma. Domājams, ka kursi notiks Meža ielā 3 (augstskola RISEBA); otra iespēja – Durbes ielā 4 (tās pašas augstkolas Arhitektūras un Mediju centrs).

(#1) Stratēģija un komunikācija

1.1. Kursa ievads. Kursa organizācija. Personiskā profesionālā izaugsme radošajos un mārketinga arodos. Studēt, nevis tikai mācīties – kāpēc un kā? Teorija, prakse un piemērizpētes.

1.2. Stratēģija. Kas ir stratēģija? Stratēģijas vēsture. Stratēģija vs. taktika. Laba stratēģija un slikta stratēģija. Stratēģija un lēmumu pieņemšana augstas neskaidrības apstākļos.

1.3. Komunikācija. Komunikācijas loma un iespējas. Galvenie modeļi. Stratēģiska komunikācija vs. komunikācijas stratēģiskā plānošana. Vērtības radīšana vs. pieredzes veidošana vs. rīcības maiņa. Stāsti, stāstniecība un naratīvi. Stāstniecība interaktivitātes un tīklu laikmetā.

1.4. Mārketinga komunikācija šodien un rīt. Nozīmīgākās izmaiņas un tendences. Konsekvences, izaicinājumi un iespējas māketingā, komunikācijā un zīmolu veidošanā. Viena vai dažu raksturīgu piemēru padziļināta analīze.

(#2) Komunikācijas stratēģiskā plānošana: pamati

2.1. Komunikāciju stratēģiskā plānošanas pamati. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas (Account Planning) vēsture. Komunikācijas stratēģis – arods, lomas un kompetences. Mērķtiecīgs radošais process un komunikācijas stratēģijas loma tajā. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas process – galvenie posmi.

2.2. No situācijas analīzes uz komunikācijas lomas definīciju. Ekonomikas, kultūras, sociālo tendenču un konkurences dinamikas izpratne, saistība ar organizācijas stratēģiju un radošo uzdevumu. Komunikācijas lomas definēšana, tās saistība ar biznesa mērķiem un izaicinājumiem. Instrumenti un modeļi, to loma, pielietojums un ierobežojumi.

2.3. Mārketinga komunikācija šodien un rīt. Piemērizpētes. Diskusija par vairākām aktuālākajām vai pēdējos gados balvām bagātākajām kampaņām. Fokuss uz komunikācijas lomas, stratēģijas, lielo atziņu un veiksmes faktoru identificēšanu.

(#3) Komunikācijas stratēģiskā plānošana: auditorija, rīcības maiņa

3.1. Sabiedrība, auditorija, mērķa grupa. Segmentācija. Lielās atziņas (Insights), to veidi. Izvēles un rīcības modeļi. Attieksme vs. rīcība. Izmaiņas, to vadība. Individuālās vs. sociālās izvēles un rīcības, to maiņa. Pētījumi, to veidi un pielietojums kampaņu izstrādē un radošā darba attīstībā. Pētījumi vs. komunikāciju stratēģu pieejas.

3.2. Rīcība maiņa. Stratēģiski vs. taktiski. Koncepcijas, instrumenti un pieejas no tūlītējas veicināšanas tehnikām līdz zīmolvedībai, pakalpojujmu dizainam un stratēģiskajai komunikācijai.

3.3. Kampaņu efektivitāte. Laba kampaņa vs. izcila kampaņa. Efektīva kampaņa. Kas tās raksturo? Pēdējo gadu veiksmīgāko kampaņu (Cannes Lions, Webby Awards) un globālo efektivitātes balvu (APGs, EFFIE’s) ieguvēju piemēri.

(#4) No biznesa mērķiem uz radošo uzdevumu

4.1. Darba uzdevumi (Briefs). No analīzes pie kampaņas viedošanas. Klienta uzdevums radošajai grupai vai aģentūrai (Agency Brief and Briefing) un uzdevums radošajai grupai (Creative Brief). Radošo uzdevumu specifika komunikācijai digitālajā vidē.

4.2. Kā tas notiek praksē? Praktiska biznesa mērķu saistīšanai ar komunikāciju lomu un darba uzdevuma definēšana vienam produktam vai pakalpojumam. Praktiskais darbs grupās un diskusija (2h+). 

(#5) Integrētās kampaņas

5.1. “Ikviena kampaņa mūsdienās – integrētā kampaņa”. Pastāvīgais darbs vs. kampaņas. Kampaņas arhitektūra. Galvenā ziņa vs. vēstījumu sistēma vs. RTB. “Perfektais pieteikums” vs. alternatīvās pieejas. Kanālu stratēģijas un mediju izvēles pamatprincipi. Saskarsmes punkti, izvēles kartes veidošana, kontekstuālā plānošana. Dažādo komunikācijas disciplīnu loma un iespējas.

5.2. Piemērizpētes (Case Studies) un diskusija. Veiksmīgāku integrēto kampaņu piemēri. Fokuss uz kampaņas arhitektūras un dažādo kampaņas elementu lomas identificēšanu, jauno (digitālo, interaktīvo) iespēju integrēšanu un klasisko disciplīnu (video, vides reklāma, PR) mainīgo lomu.

5.3. Papildus modulis. Tēma tiks precizēta nodarbību laikā, atkarībā no vajadzībām vai grupas vēlmēm.

(#6) Sadarbība. Būt izcilam klientam

6.1. Radošā procesa vadība. Efektīva sadarbība ar radošajiem partneriem. Radošais process, efektīva radošā darba priekšnosacījumi. Aģentūras, radošās vienības un profesionālo pakalpojumu sniedzēji – to veidi, pieejas un iespējamās lomas. Partneru izvēle, sadarbības organizācija un vadība. Mārketinga vai zīmola vadītāja/ pasūtītāja loma vs. stratēģa loma.

6.2. Radošā darba izvērtēšana. Radošā darba izvērtēšana ideju/ koncepciju attīstībai un uzlabošanai – pamatprincipi, dažādi vērtēšanas līmeņi. Izpētes loma un riski. Atsevišķas izvērtēšanas tehnikas, to pielietojums piemēru analīzē auditorijā (diskusija par piemēriem).

6.3. Būt mārketinga/ komunikācijas profesionālim. Meistarība un izcilība. Profesionalitāte, personiskā profesionālā izaugsme un tās loma komunikācijas, radošajos un mārketinga arodos. Mārketinga komunikāciju profesionāļa kompetences, to attīstība. Personiskā informācijas sistēma, instrumentu komplekts, modeļi un modelēšana. Pētniecības loma. Avoti tālākai izpētei.

6.4. Kursa apkopojums. Kursa galveno ideju un atziņu kopsavilkums. Noslēguma diskusija. Novērtējums.

Informācija par kursu

Meistarklase
24 ak. stundas (6 nodarbības)
2022. gadā
1x nedēļā, 16:30 - 20:00

Pasniedzējs

Cena

EUR 574,75 (EUR 475,00 + PVN EUR 99,75)
MIMXII